โครงการ
เกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตรเกษตรกร ในพื้นที่ชนบท และกลุ่มด้อยโอกาส ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถ สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง อ่านต่อ
โครงการ
NEW GEN FARMER
สร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๓๐ ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู่อาชีพการเกษตร สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตรต่อไปได้ อ่านต่อ

ยุวเกษตรกรไทย พลังที่ไม่สิ้นสุดของการพัฒนาเกษตรไทย

ร่วมพัฒนายุวเกษตรกร และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร ในระดับอาเซียน โดยการเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ส่งเสริม  พัฒนายุวเกษตร และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ยุวเกษตรกรไทย และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน ในบริบทของการเป็น “ เยาวชนต้นแบบ ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ”

Facebook

Like  &  Share  Our  Facebook  fanpage  :  Thai Young Farmer

Mobile Phone

Contact Our Team Tel. 091-1204757

E-mail

Contact Our Team :  thaiyoungfarmer.th@gmail.com

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีแก่เกษตรกรรุ่นเยาว์ ผนึกกำลังกลายเป็นเครือข่ายยุวเกษตรกร

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรแต่ละประเทศ

บทความที่น่าสนใจ

เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15...

อ่านต่อ

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม

ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทย ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลายชนิดก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว สิ่งที่ตามมาคือ การกระจายผลผลิตเหล่านั้นไปตามจังหวัดต่าง ๆ เกิดปัญหาการขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ตลาดบางแห่งปิด หรือ ลูกค้าขาประจำของตลาดขาดหายไปจำนวนไม่น้อยเพราะมาตรการ “อยู่บ้าน...

อ่านต่อ

ส้มโอทับทิมสยาม

เมื่อปีพ.ศ. 2523 นายสมหวัง มัสแหละ เกษตรกร ในชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำต้นพันธุ์ส้มโอพื้นเมืองที่เรียกกันว่า “ส้มสีชมพู” จากอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผลใหญ่...

อ่านต่อ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ดร.ภญ. อาริญา สาริกะภูติ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 17 – 18 : พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อ่านต่อ

.

นายอนันต์ ดาโลดม

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 16 : พ.ศ. 2558 – 2561

อ่านต่อ

.

ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 1  : พ.ศ. 2522 – 2524

ชุดที่ 8 – 15 : พ.ศ. 2536 – 2558

อ่านต่อ

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 5 – 7 : พ.ศ. 2530 – 2536

อ่านต่อ

นายจำลอง โต๊ะทอง

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 3 – 4 : พ.ศ. 2526 – 2529

อ่านต่อ

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ชุดที่ 2 : พ.ศ. 2524 – 2526

อ่านต่อ

กิจกรรม

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.