กิจกรรม/โครงการ ในปี ๒๕๖๒

 1. กิจกรรมการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
 2. โครงการฝึกอบรม “ เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน และสมุนไพรไทย ” วันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 3. กิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมาคม พืชสวนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 4. กิจกรรมงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒” วันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 5. โครงการเกษตรรุ่นใหม่ แบ่งเป็น ๒ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน และโครงการ ๒ โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เริมดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 6. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 7. กิจกรรมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 8. กิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 9. โครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference วันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 10. กิจกรรม งาน ๓๕ ปี สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 11. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมาคม พืชสวนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.