เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู่อาชีพการเกษตร สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตรต่อไปได้ ดร.อนันต์  ดาโลดม  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาฟ้าประทานฟาร์ม ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30  ปี ไม่จำกัดเพศ  สถานภาพโสด ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ที่สำคัญคือ อยู่ในครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้ที่รักในอาชีพการเกษตร...

Read More

โครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรแต่ละประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการพัฒนายุวเกษตรกรของยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พัฒนาระบบการดำเนินงานของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรของภูมิภาคเอเชีย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 4-H เอเชีย สู่ 4-H โลก ภายใตแนวหลักคิด “สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน” ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference กิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย การนั่งรถรางชมสวนพฤษศาสตร์ทวีชล ภายในสวนฯ ประกอบด้วย...

Read More

กิจกรรม วันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเผลแพร่ประชาสัมพันธ์งานยุวเกษตรกร ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ สนับสนุนกิจกรรมภายในงาน ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ ๖ ฐาน ได้แก่ เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, การเลี้ยงไส้เดือน, IFYE ต่อคำศัพท์, แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

Read More

กิจกรรมงาน วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ โดยเชิญมูลนิธิฯ เป็นเกียรติในงานร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รวม...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์))

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม...

Read More

กิจกรรมงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒”

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วม วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายจำนวน ๘๐๐ คน ประกอบด้วย ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับเขต หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่...

Read More

โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย”

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะใน ระดับเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดจึงมีความสำคัญมากเพราะนอกจากต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ ทางร่างกายแล้ว ยังต้องมีการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไปได้ โดยไม่หันกลับไปพึงยาเสพติดอีก จึงได้เสนอ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะให้กับ อดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย” ได้จัดการอบรมระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์โครงการ ๑.ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว ๒.ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติด ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ๓.ส่งเสริมให้อดีตผู้ป่วยยาเสพติดมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว สร้างความรักและความอบอุ่นซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน...

Read More

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.