นายอนันต์ ดาโลดม

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 16 พ.ศ.2558-2561 การศึกษา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระดับปริญญาโท Master of Sceine สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย...

Read More

ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 1 พ.ศ.2522-2524 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 8 พ.ศ.2536-2539 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 9 พ.ศ.2539-2542 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 10 พ.ศ.2542-2544 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 11...

Read More

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 5 พ.ศ.2530-2533 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 6 พ.ศ.2533-2535 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 7 พ.ศ.2535-2536 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ นอกจากนี้ได้รับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่...

Read More

นายจำลอง โต๊ะทอง

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 3 พ.ศ.2526 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 4 พ.ศ.2527-2529 เป็นผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2519-2532

Read More

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 พ.ศ.2524-2526 ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง...

Read More

เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร...

Read More

โครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรแต่ละประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการพัฒนายุวเกษตรกรของยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พัฒนาระบบการดำเนินงานของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรของภูมิภาคเอเชีย...

Read More

กิจกรรม วันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเผลแพร่ประชาสัมพันธ์งานยุวเกษตรกร ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป...

Read More

กิจกรรมงาน วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ โดยเชิญมูลนิธิฯ เป็นเกียรติในงานร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์))

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน...

Read More

กิจกรรมงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒”

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วม วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร...

Read More

โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย”

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะใน ระดับเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดจึงมีความสำคัญมากเพราะนอกจากต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ ทางร่างกายแล้ว ยังต้องมีการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไปได้ โดยไม่หันกลับไปพึงยาเสพติดอีก จึงได้เสนอ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะให้กับ อดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย” ได้จัดการอบรมระหว่าง...

Read More

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม

ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทย ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลายชนิดก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว สิ่งที่ตามมาคือ การกระจายผลผลิตเหล่านั้นไปตามจังหวัดต่าง ๆ เกิดปัญหาการขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ตลาดบางแห่งปิด หรือ ลูกค้าขาประจำของตลาดขาดหายไปจำนวนไม่น้อยเพราะมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน...

Read More

เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร...

Read More

ส้มโอทับทิมสยาม

เมื่อปีพ.ศ. 2523 นายสมหวัง มัสแหละ เกษตรกร ในชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำต้นพันธุ์ส้มโอพื้นเมืองที่เรียกกันว่า “ส้มสีชมพู” จากอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผลใหญ่ กุ้งสีชมพูเข้ม แต่มีรสขม มาทดลองปลูกในพื้นที่บ้านแสงวิมาน ปรากฏว่าผลผลิตส้มโอที่ได้มีรสชาติหวานแต่ยังมีรสขมอยู่บ้าง จึงตั้งชื่อใหม่ว่า...

Read More

กรมการข้าวประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์

หลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83

Read More

เกษตรฯ แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังช่วงแล้ง

รมว.เกษตรฯ ระบุภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร วอนเกษตรกรฟังคำแนะนำปลูกพืชใช้น้ำน้อย งดทำนาปรังในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำสนับสนุน

Read More

Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่น 4.0

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ

Read More

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.