นายอนันต์ ดาโลดม

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 16 พ.ศ.2558-2561 การศึกษา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระดับปริญญาโท Master of Sceine สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา : ระดับปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35 : อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program Class 90/2011 Thai Institute of Directors...

Read More

ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 1 พ.ศ.2522-2524 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 8 พ.ศ.2536-2539 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 9 พ.ศ.2539-2542 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 10 พ.ศ.2542-2544 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 11 พ.ศ.2544-2547 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 12 พ.ศ.2547-2551 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 13 พ.ศ.2551-2553 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 14 พ.ศ.2553-2555 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 15 พ.ศ.2555-2558 ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ   เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2475  ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดี ...

Read More

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 5 พ.ศ.2530-2533 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 6 พ.ศ.2533-2535 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 7 พ.ศ.2535-2536 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ นอกจากนี้ได้รับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22 เริ่มรับราชการครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2494 ในตำแหน่งนักเกษตรตรี แผนกสัตว์ใหญ่ กองสัตวบาล กรมเกษตร โอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2516 ได้นำเอาหลักการทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ประกอบการบริหาร เป็นผู้นำระบบการแบ่งเขตทำการเกษตรเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า ปานกลาง และเขตเกษตรล้าหลัง แบ่งเกษตรกรออกเป็นเกษตรกรก้าวหน้า เกษตรกรระดับกลางและเกษตรกรผู้ยากจน ทำให้งานส่งเสริมการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศและตัวเกษตรกร เป็นผู้นำระบบการทำงานอย่างมีแผนงานโครงการและระบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เข้ามาใช้กับงานส่งเสริมการเกษตร จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่มีงานส่งเสริมการเกษตรและหน่อยงานอื่นๆ ทำให้การส่งเสริมการเกษตรเดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผู้ริเริ่มนำโครงการเกษตรเข้าไปส่งเสริมในโรงเรียนชนบทต่างๆ นับเป็นการดำเนินงานสนองโครงการตามพระราชดำริที่ได้ผลดียิ่ง...

Read More

นายจำลอง โต๊ะทอง

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 3 พ.ศ.2526 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 4 พ.ศ.2527-2529 เป็นผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2519-2532

Read More

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 พ.ศ.2524-2526 ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง ผลงานการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  ขยายพันธุ์  และการส่งออกกล้วยไม้  ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511  และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2513 ...

Read More

เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู่อาชีพการเกษตร สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตรต่อไปได้ ดร.อนันต์  ดาโลดม  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาฟ้าประทานฟาร์ม ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30  ปี ไม่จำกัดเพศ  สถานภาพโสด ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ที่สำคัญคือ อยู่ในครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้ที่รักในอาชีพการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 7 คนเข้าร่วมโครงการ...

Read More

โครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรแต่ละประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการพัฒนายุวเกษตรกรของยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พัฒนาระบบการดำเนินงานของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรของภูมิภาคเอเชีย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 4-H เอเชีย สู่ 4-H โลก ภายใตแนวหลักคิด “สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน” ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference กิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย การนั่งรถรางชมสวนพฤษศาสตร์ทวีชล ภายในสวนฯ ประกอบด้วย สวนสัตว์ มีทั้งควาย เก้ง ไก่ฟ้า นกยูง...

Read More

กิจกรรม วันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเผลแพร่ประชาสัมพันธ์งานยุวเกษตรกร ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ สนับสนุนกิจกรรมภายในงาน ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ ๖ ฐาน ได้แก่ เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, การเลี้ยงไส้เดือน, IFYE ต่อคำศัพท์, แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

Read More

กิจกรรมงาน วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ โดยเชิญมูลนิธิฯ เป็นเกียรติในงานร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รวม ๑๙ คน กำหนดหลักสูตรอบรม เริ่มอบรมวันที่ ๒...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น ๑ กลุ่ม ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม...

Read More

โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์))

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)” มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รวม ๒๔ คน...

Read More

กิจกรรมงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒”

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วม วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายจำนวน ๘๐๐ คน ประกอบด้วย ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับเขต หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Read More

โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย”

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะใน ระดับเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดจึงมีความสำคัญมากเพราะนอกจากต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ ทางร่างกายแล้ว ยังต้องมีการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไปได้ โดยไม่หันกลับไปพึงยาเสพติดอีก จึงได้เสนอ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะให้กับ อดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย” ได้จัดการอบรมระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์โครงการ ๑.ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว ๒.ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติด ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ๓.ส่งเสริมให้อดีตผู้ป่วยยาเสพติดมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว สร้างความรักและความอบอุ่นซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อไป ๔.สร้างอาชีพให้กับอดีตผู้ติดยาเสพติด และความมั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป

Read More

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม

ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทย ขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลายชนิดก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว สิ่งที่ตามมาคือ การกระจายผลผลิตเหล่านั้นไปตามจังหวัดต่าง ๆ เกิดปัญหาการขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ตลาดบางแห่งปิด หรือ ลูกค้าขาประจำของตลาดขาดหายไปจำนวนไม่น้อยเพราะมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน รวมทั้งชาวสวนลิ้นจี่ สมุทรสงคราม ซึ่งปีนี้ผลผลิตออกมาจำนวนมาก หลังจากที่ลิ้นจี่สมุทรสงครามไม่ให้ผลผลิตมา 2-3 ปี ชาวสวนผลไม้หลายชนิด รวมทั้งชาวสวนลิ้นจี่ พยามยามดิ้นรนหาตลาดเพื่อขายผลผลิต รวมทั้งตลาดออนไลน์ ทั้งไลน์ และเฟสบุค รับคำสั่งซื้อจากผู้สนใจ จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าให้บริการไม่ทัน จนต้องประกาศงดรับบริการขนส่งสินค้าที่เป็นผลไม้สดกันเลยทีเดียว เห็นภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อม สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลสีแดงสด เนื้อสีขาว ที่ชาวสวนโพสต์ขายทางเฟสบุคแล้ว ทำให้อยากไปชิมลิ้มรสถึงสวน แต่ปีนี้ไม่สามารถทำได้เพราะโควิด...

Read More

เกษตรกรรุ่นใหม่กับการปลูกเมล่อนแบบมืออาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู่อาชีพการเกษตร สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตรต่อไปได้ ดร.อนันต์  ดาโลดม  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาฟ้าประทานฟาร์ม ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30  ปี ไม่จำกัดเพศ  สถานภาพโสด ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ที่สำคัญคือ อยู่ในครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้ที่รักในอาชีพการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 7 คนเข้าร่วมโครงการ...

Read More

ส้มโอทับทิมสยาม

เมื่อปีพ.ศ. 2523 นายสมหวัง มัสแหละ เกษตรกร ในชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำต้นพันธุ์ส้มโอพื้นเมืองที่เรียกกันว่า “ส้มสีชมพู” จากอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผลใหญ่ กุ้งสีชมพูเข้ม แต่มีรสขม มาทดลองปลูกในพื้นที่บ้านแสงวิมาน ปรากฏว่าผลผลิตส้มโอที่ได้มีรสชาติหวานแต่ยังมีรสขมอยู่บ้าง จึงตั้งชื่อใหม่ว่า “พันธุ์มรกต” เนื่องจากมีผิวสีเขียวเข้ม และมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายกำมะหยี่ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลรักษา จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นมาก กล่าวคือ มีเนื้อกุ้งสีชมพูเข้มคล้ายทับทิมจนถึงสีแดง ผลโต ผิวเปลือกสีเขียวสดนิ่มเหมือนกำมะหยี่ และรสชาติหวานหอม คนในหมู่บ้านจึงตกลงกันตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “พันธุ์ทับทิมสยาม” จากการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่แหล่งปลูกสำคัญของสัมโอพันธุ์ทับทิมสยามในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน ตำบลคลองน้อย ตำบลเกาะทวด และ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง เกษตรกรชาวสวนส้มปากพนังจึงได้ขอขี้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับส้มโอพันธุ์นี้โดยระบุว่าเป็น “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง” ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา...

Read More

กรมการข้าวประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์

หลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83

Read More

เกษตรฯ แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังช่วงแล้ง

รมว.เกษตรฯ ระบุภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร วอนเกษตรกรฟังคำแนะนำปลูกพืชใช้น้ำน้อย งดทำนาปรังในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำสนับสนุน

Read More

Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่น 4.0

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ

Read More

Organically grown carrots

Vestibulum a lacus at lectus tincidunt molestie et non metus. Sed ultrices ligula a urna ornare lobortis. In bibendum fringilla metus eget suscipit. Vivamus bibendum pretium nulla at ornare. Quisque egestas rhoncus mauris. Phasellus quam turpis, tristique vitae felis id, molestie luctus ex. Fusce...

Read More

Taking care of animals-Video II

Aliquam imperdiet turpis nec lacus euismod egestas. Nullam ultricies tellus a erat rutrum porttitor. Ut semper dignissim turpis, at scelerisque turpis pharetra at. Vivamus porta blandit arcu in dictum. Duis gravida magna nisl, ut sollicitudin leo lobortis in. Suspendisse tempor ligula massa, eu finibus...

Read More

Farming effectively-Audio I

Suspendisse fringilla, dolor non faucibus venenatis, neque erat pellentesque dui, et gravida dolor enim id ex. Nam eget ipsum neque. Duis pretium, nibh vel pulvinar eleifend, mi ex dignissim augue, non efficitur massa mi vitae nisi. Phasellus vulputate tellus eget interdum sollicitudin. Aliquam interdum...

Read More

Composting for soil-Audio II

Etiam leo sapien, rutrum id vestibulum vitae, tempor eu eros. Fusce mollis tellus id tortor tempus cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum efficitur egestas ultrices. Fusce sollicitudin leo sit amet sem pellentesque, volutpat efficitur lectus...

Read More

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.