ตลอดระยะเวลา 30 ปีเศษ ที่ผ่านมา (2523 – 2559) มูลนิธิฯ มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จำนวนทั้งสิ้น 17 ชุด คณะกรรมการแต่ละชุดมีประธานกรรมการ และเลขานุการ เรียงตามลำดับดังนี้

ชุดที่ 1 คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๑ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๒ )

*     ดร.ยุกติ  สาริกะภูติ    ประธานกรรมการ

*     นายไพศาล  อนุศาสนนันท์  เลขานุการ

ชุดที่ ๒ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๘ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ )

*     ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก   ประธานกรรมการ

*     นายอนันต์  ดาโลดม    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๓ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๖  คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖ )

*     นายจำลอง  โต๊ะทอง    ประธานกรรมการ

*     นางสุรีย์  พันเจริญ    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๔ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๖ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ )

*     นายจำลอง  โต๊ะทอง     ประธานกรรมการ

*     นายอนันต์  ดาโลดม    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๕ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๑ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๐ )

*     นายพิสิษฐ์  ศศิผลิน    ประธานกรรมการ

*     นายชลอ  จัดแจง    รรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๖ คณะกรรมการฯ จำนวน 17 คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๓ )

*     นายพิสิษฐ์  ศศิผลิน    ประธานกรรมการ

*     นายปวิต  ถมยาวิทย์    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๗ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๙ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ )

*     นายพิสิษฐ์  ศศิผลิน     ประธานกรรมการ

*     นางศรีศักดิ์  ไทยอารี    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๘ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๕ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ 0๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นางศรีศักดิ์  ไทยอารี    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๙ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๖ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ    ประธานกรรมการ

*     นางศรีศักดิ์  ไทยอารี    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๐ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๔ คน ( จดทะเบียนกรรมการฯ วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๔๒ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นางศรีศักดิ์  ไทยอารี    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๑ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๔ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นางศรีศักดิ์  ไทยอารี   กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๒ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๔ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นายสัมพันธ์  เดชะเทศ    กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๓ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๖ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นายวิเชียร  ศรีลูกหว้า   กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๔ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๗ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นายวิเชียร  ศรีลูกหว้า   กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๕ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๗ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ )

*     นายยุกติ  สาริกะภูติ    ประธานกรรมการ

*     นายวิเชียร  ศรีลูกหว้า  กรรมการ และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๖ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๓ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

*     นายอนันต์  ดาโลดม                   ประธานกรรมการ

*     นายชัยพร  ชนะไพริน       กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๗ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๗ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ )

*     นางอาริญา  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นางสาวจุฑาทิพย์  ผงพิลา   กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ

ชุดที่ ๑๘ คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๕ คน ( จดทะเบียนกรรมการวันที่ ……………………………. )

*     นางอาริญา  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ

*     นางสาวพรรณนีย์  วิชชาชู   กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการมูลนิธิฯ

 • นางอาริญา  สาริกะภูติ   ประธานกรรมการ
 • นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ   รองประธานกรรมการ
 • นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ   รองประธานกรรมการ
 • นางสาวจารุณี  เดส์แน็ช   รองประธานกรรมการ
 • นายอนันต์  ดาโลดม   ประธานที่ปรึกษา และกรรมการ
 • นายสุปรี  เบ้าสิงห์สวย   กรรมการ
 • นายสันชัย  ประเสริฐสุวรรณ   กรรมการ
 • นางสาวภาณี  บุญยเกื้อกูล   กรรมการ
 • นางสุนิสา  บุญญะปฏิภาค   กรรมการ
 • นางพรรณวิภา  กฤษฎาพงษ์   กรรมการ
 • นายกษิดิ์เดช  ธีรนิตยาธาร   กรรมการ
 • นางเรณู  ยอดเวียน   กรรมการ
 • นางสาวพรรณนีย์  วิชชาชู   กรรมการ และเลขานุการ
 • นางสาวจุฑาทิพย์  ผงพิลา   กรรมการ และเหรัญญิก
 • นายณัฏฐวุธ  กลางอรัญ   กรรมการสมทบ

คณะที่ปรึกษาฯ

 • นายวัลลภ  เจียรวนนท์
 • นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง  ( อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร )
 • นางลักขณา  นะวิโรจน์
 • พล.ต.ท.สุทิน  เขียวรัตน์
 • นางวิวรรณ  กรรณสูต
 • นายจาฤก  กัลย์จาฤก
 • นางพึงพิศ  ดุลยพัชร์

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.