นายอนันต์ ดาโลดม

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 16 พ.ศ.2558-2561 การศึกษา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระดับปริญญาโท Master of Sceine สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา : ระดับปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35 : อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program Class...

Read More

ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 1 พ.ศ.2522-2524 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 8 พ.ศ.2536-2539 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 9 พ.ศ.2539-2542 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 10 พ.ศ.2542-2544 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 11 พ.ศ.2544-2547 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 12 พ.ศ.2547-2551 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 13 พ.ศ.2551-2553 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 14 พ.ศ.2553-2555 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 15 พ.ศ.2555-2558 ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  ...

Read More

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 5 พ.ศ.2530-2533 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 6 พ.ศ.2533-2535 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 7 พ.ศ.2535-2536 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ นอกจากนี้ได้รับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22 เริ่มรับราชการครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2494 ในตำแหน่งนักเกษตรตรี แผนกสัตว์ใหญ่ กองสัตวบาล กรมเกษตร โอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2516 ได้นำเอาหลักการทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ประกอบการบริหาร เป็นผู้นำระบบการแบ่งเขตทำการเกษตรเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า ปานกลาง และเขตเกษตรล้าหลัง แบ่งเกษตรกรออกเป็นเกษตรกรก้าวหน้า เกษตรกรระดับกลางและเกษตรกรผู้ยากจน ทำให้งานส่งเสริมการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศและตัวเกษตรกร...

Read More

นายจำลอง โต๊ะทอง

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 3 พ.ศ.2526 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 4 พ.ศ.2527-2529 เป็นผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2519-2532

Read More

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 พ.ศ.2524-2526 ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง ผลงานการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  ขยายพันธุ์  และการส่งออกกล้วยไม้  ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511  และโปรดเกล้าฯ...

Read More

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.