กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ โดยเชิญมูลนิธิฯ เป็นเกียรติในงานร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.