โครงการ New Gen Farmer

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะสร้างเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการ New Gen Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๓๐ ปี ที่มีความประพฤติดี และมีความรักอาชีพการเกษตร มารับการฝึกอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้ามาสู่อาชีพการเกษตร สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นอาชีพการเกษตรต่อไปได้ เริ่มดำเนินโครงการวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาของโครงการ ๓ ปี แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ โดยปีที่ ๑ เป็นการ เรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฎิบัติ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับชนิดพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฟ้าประทาน ฟาร์ม เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ โรค-แมลงศัตรูพืช การแปรรูปผลผลิต การเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องฝึกปฏิบัติงานพร้อมกับพี่เลี้ยงตามกิจกรรมต่าง ๆ (แปลงพืช) หมุนเวียนไปในแต่ละพืช รวมทั้งการแปรรูปผลผลิต และการเลี้ยงไก่ไข่

ปีที่ ๒ ปฏิบัติจริง เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในปีที่ ๑ ไปปฏิบัติจริงในแปลงของฟ้าประทาน ฟาร์ม โดยเลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง (เลือกได้มากกว่า ๑ กิจกรรม) ขณะเดียวกันสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจะประสานกับฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน

ปีที่ ๓ เริ่มต้นอาชีพ สนับสนุนเยาวชนผู้ร่วมโครงการ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติจริงในฟาร์มในระยะเวลา ๒ ปี มาเริ่มต้นประกอบอาชีพของตนเอง กรณีที่ผู้ร่วมโครงการไม่มีที่ดินของตนเอง ฟ้าประทาน ฟาร์ม จะจัดหาพื้นที่ให้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ผู้ร่วมโครงการเลือกเพื่อให้สามารถเริ่มต้นประกอบอาชีพได้ รวมทั้งหาตลาดให้กับผลผลิต (หรือรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด) ที่ได้จากการดำเนินการของผู้ร่วมโครงการ และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จะสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับ ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ

>> สามารถติดตามและอุดหนุนผลผลิตของโครงการ New Gen Farmer ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/Newgenfarmer.FPT

Project Details

  • Location :
  • Venue :
  • Project :

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.