โครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรแต่ละประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการพัฒนายุวเกษตรกรของยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พัฒนาระบบการดำเนินงานของที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรของภูมิภาคเอเชีย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 4-H เอเชีย สู่ 4-H โลก ภายใตแนวหลักคิด “สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน”

ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference กิจกรรมระหว่างเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย การนั่งรถรางชมสวนพฤษศาสตร์ทวีชล ภายในสวนฯ ประกอบด้วย สวนสัตว์ มีทั้งควาย เก้ง ไก่ฟ้า นกยูง อูฐ ฯลฯ, สวนปาล์ม, สวนไม้ตัดดอก บ้านไทยล้านนา และหอประชุม(หอคำทวี) เป็นต้น, เรียนรู้กิจกรรมจากกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ แบ่งเป็น ๓ ฐานเรียนรู้ คือ ๑.ฐานขยายพันธุ์พืช สาธิตและทดลองขยายพันธุ์พืชโดยการเสียบยอด และกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ๒.ฐานเพาะเลี้ยงปลานิล การแปลงเพศปลานิล ๓.ฐานร้านนมแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจการของนักศึกษาที่ได้สร้างบริษัทจำลองขึ้นมาเพื่อบริหาร, กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เป็นต้น

Project Details

  • Location :
  • Venue :
  • Project :

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.