โครงการเกษตรรุ่นใหม่ (กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม)

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา และ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น ๑ กลุ่ม ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รวม ๓๓ คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๔ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับสมาชิกของกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน กิจกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในการเกษตร กิจกรรมการปลูกผักในวัสดุอื่นนอกเหนือจากดิน กิจกรรมการทำสวนผักแบบ Key Hold และกิจกรรมการขยายพันธุ์พืชสร้างอาชีพ ซึ่งสมาชิกกลุ่ม ได้ฝึกปฏิบัติทุกกิจกรรม โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน

Project Details

  • Location :
  • Venue :
  • Project :

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.