กิจกรรม วันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเผลแพร่ประชาสัมพันธ์งานยุวเกษตรกร ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ สนับสนุนกิจกรรมภายในงาน ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งเป็น ฐานเรียนรู้ ๖ ฐาน ได้แก่ เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, การเลี้ยงไส้เดือน, IFYE ต่อคำศัพท์, แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

Project Details

  • Location :
  • Venue :
  • Project :

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.