วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม และเครือข่ายยุวเกษตรกร รวมทั้ง เด็ก และเยาวชนไทยทั่วไป ให้ได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนายุวเกษตรกร และเยาวชนเกษตรให้มีความเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชนเกษตร และการประกอบสัมมาชีพในชุมชนท้องถิ่น ตามวิถีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพื่อความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนา ยุวเกษตรกร
  4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ
  5. เพื่อดำเนินการ และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน หรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ

เป็นองค์กรผู้นำในการให้ความร่วมมือพัฒนายุวเกษตรกร และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร ในระดับอาเซียน และเป็นองค์กรหลักภาคเอกชนในระดับประเทศ โดยการเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ส่งเสริม  พัฒนายุวเกษตร และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน  องค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ยุวเกษตรกรไทย และเยาวชนไทยผู้รักการเกษตร มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน ในบริบทของการเป็น “ เยาวชนต้นแบบ ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ” รวมทั้งมีความเป็นเลิศในหมู่ผู้นำของเด็กและเยาวชน ประเภท “ เก่ง ดี และมีความรู้คู่คุณธรรม”  มีความสามารถ และความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับสากล

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.