มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะใน ระดับเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดจึงมีความสำคัญมากเพราะนอกจากต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพ ทางร่างกายแล้ว ยังต้องมีการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไปได้ โดยไม่หันกลับไปพึงยาเสพติดอีก
จึงได้เสนอ จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะให้กับ อดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
โครงการฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสมุนไพรไทย” ได้จัดการอบรมระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฟ้าประทาน ฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


วัตถุประสงค์โครงการ

๑.ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว

๒.ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับอดีตผู้ป่วยยาเสพติด ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

๓.ส่งเสริมให้อดีตผู้ป่วยยาเสพติดมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว สร้างความรักและความอบอุ่นซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อไป

๔.สร้างอาชีพให้กับอดีตผู้ติดยาเสพติด และความมั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.