ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 1 พ.ศ.2522-2524

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 8 พ.ศ.2536-2539

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 9 พ.ศ.2539-2542

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 10 พ.ศ.2542-2544

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 11 พ.ศ.2544-2547

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 12 พ.ศ.2547-2551

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 13 พ.ศ.2551-2553

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 14 พ.ศ.2553-2555

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 15 พ.ศ.2555-2558

ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ   เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2475  ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดี  ดร. ยุกติ เป็นบุตรชายคนเดียวของพระยาสาริกพงศ์ธรรมาพิลาส  มนูภาษย์ยุกติ  สภาบดี (สวัสดิ์ สาริกะภูติ)  อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลอยุธยา  กับนางจินต์  สาริกะภูติ (นามสกุลเดิม คารวานนท์)

เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเชิดชูวิทยาลัย   จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และ โรงเรียนวุฒิศึกษาธนบุรี  เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ที่คณะกสิกรรมและสัตวบาล  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จนจบปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2497  จากนั้นไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านปฐพีวิทยา  ที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้  สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  เริ่มรับราชการ ที่กรมกสิกรรม  และได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยลำดับ  ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรจนเป็นผลสำเร็จ  เมื่อปี พ.ศ. 2511  โดยรวมงานของกรมกสิกรรม  กรมการข้าว และสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าด้วยกัน  โดยมีศาสตราจารย์  ทำนอง  สิงคาลวณิช  เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก  และ ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นท่านที่ 2 ในปี พ.ศ. 2518

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อยู่ 1 ปี  ก่อนจะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2525 – 2529  และกลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2530 

ในปี 2531  ตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ว่างลง (ขณะนั้นกรมป่าไม้ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และกระทรวงเกษตรฯ ยังหาผู้ใดมาดำรงตำแหน่งไม่ได้  จึงได้มอบหมายให้ ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  รองปลัดกระทรวงฯ ในขณะนั้น รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยท่านรักษาการอยู่ 1 ปี  และต่อมาในปี พ.ศ. 2534  ดร.ยุกติ  ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2535

นอกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญ  ในพระราชพิธีพืชมงคล  จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถึง 4  ครั้ง  โดย  2  ครั้งแรก  ปีพ.ศ.  2529 และ 2530  ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  และ  อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.  2534  และ 2535  ในขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการศึกษา และ องค์กรทางสังคมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก   เช่น   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นประธานอภิมนตรีสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 2 สมัย  เป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  เป็นต้น

สำหรับผลงานของ ดร. ยุกติ  สาริกะภูติ  ที่ท่านภาคภูมิใจ นอกจากการก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ท่านยังเป็นผู้นำระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visiting System  หรือ T & V) มาใช้ในประเทศไทย  อันนำมาสู่การปรับปรุงงานส่งเสริมการเกษตรครั้งใหญ่  โดยกำหนดให้ทุกตำบลมีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลประจำปฏิบัติงาน  เป็นการลดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเกษตรกรจาก 1 : 5,000  เหลือ 1: 1,000   ทำให้การเกษตรของไทยมีความก้าวหน้า และนับเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรมาจนถึงทุกวันนี้   ยิ่งไปกว่านั้น  เมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคืองานวิจัยทางด้านพืช  ท่านก็ยังได้สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย กับงานส่งเสริมการเกษตร  ที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.