ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 พ.ศ.2524-2526

ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง

ผลงานการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  ขยายพันธุ์  และการส่งออกกล้วยไม้  ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511  และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2513  สำหรับวงการเกษตร  ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล และเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

ในปี พ.ศ.2524 คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก มาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ โดยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยกย่องของวงการการศึกษา  ศาสตราจารย์ระพี  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ จนถึงปี พ.ศ.2526

ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2561  ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต  สิริรวมอายุ  95  ปี 

THAI YOUNG FARMER

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757 คุณสาธิดา อาจคำพันธุ์

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.