ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 2 พ.ศ.2524-2526

ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  โดยท่านเริ่มศึกษาวิจัยค้นคว้ากล้วยไม้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยเริ่มรับราชการใหม่ ๆ  ที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้   จังหวัดเชียงใหม่  จนกล้วยไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน  ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ตลอดมา จนเป็นที่ยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากที่สุดท่านหนึ่ง

ผลงานการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมกล้วยไม้ในด้านต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์  ขยายพันธุ์  และการส่งออกกล้วยไม้  ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2511  และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2513  สำหรับวงการเกษตร  ศาสตราจารย์  ระพี  สาคริก  ได้รับยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล และเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

ในปี พ.ศ.2524 คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก มาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ โดยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยกย่องของวงการการศึกษา  ศาสตราจารย์ระพี  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ จนถึงปี พ.ศ.2526

ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2561  ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต  สิริรวมอายุ  95  ปี 

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.