ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 5 พ.ศ.2530-2533

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 6 พ.ศ.2533-2535

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 7 พ.ศ.2535-2536

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ นอกจากนี้ได้รับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

เริ่มรับราชการครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2494 ในตำแหน่งนักเกษตรตรี แผนกสัตว์ใหญ่ กองสัตวบาล กรมเกษตร โอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2516

ได้นำเอาหลักการทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ประกอบการบริหาร เป็นผู้นำระบบการแบ่งเขตทำการเกษตรเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า ปานกลาง และเขตเกษตรล้าหลัง แบ่งเกษตรกรออกเป็นเกษตรกรก้าวหน้า เกษตรกรระดับกลางและเกษตรกรผู้ยากจน ทำให้งานส่งเสริมการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศและตัวเกษตรกร เป็นผู้นำระบบการทำงานอย่างมีแผนงานโครงการและระบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เข้ามาใช้กับงานส่งเสริมการเกษตร จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่มีงานส่งเสริมการเกษตรและหน่อยงานอื่นๆ ทำให้การส่งเสริมการเกษตรเดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผู้ริเริ่มนำโครงการเกษตรเข้าไปส่งเสริมในโรงเรียนชนบทต่างๆ นับเป็นการดำเนินงานสนองโครงการตามพระราชดำริที่ได้ผลดียิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มนำระบบคุณธรรมและยุติธรรมมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดความสามัคคีอย่างแท้จริง

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.