ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 16 พ.ศ.2558-2561

การศึกษา

: ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: ระดับปริญญาโท Master of Sceine สาขา Extension Education มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

: ระดับปริญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35

: อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program Class 90/2011 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทางวิชาการ

:  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 – ปัจจุบัน

: กรรมการฯ ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ม. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 – ปัจจุบัน                 

ประสบการณ์การรับราชการ

: อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

: อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ประสบการณ์ทางการเมือง

:  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2544 – 2549

: ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 2544-2546

ปัจจุบัน

:  กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

:  ประธานที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

:  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

:  นายกสมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไต้หวัน-ไทย

:  ประธานมูลนิธิ  “อนันต์  ดาโลดม”

:   ประธานที่ปรึกษาฟ้าประทาน ฟาร์ม

:  เกษตรกร

สถานที่ติดต่อ             

เลขที่  50  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

           โทร. 0-2940-6578  E mail : nhc12th@gmail.com

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.