ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 17 พ.ศ.2561-2562

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ 18 พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

การศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์    ป. 1- ม. 6

ป.ตรี เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

Bachelor of Business Administration, U. of Evansville, IN, USA

Master of Business Admin (MBA), U. of Southern Indiana, IN, USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง

American Board of Anti-Aging

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ชะลอวัย ม.แม่ฟ้าหลวง

2514 – 2527

2532

2534

2537

2551

2552

2556

การทำงาน

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม รพ.ปากเกร็ด

เภสัชกร รพ.วิภาวดี

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร รพ.ปิยะเวท

กรรมการผู้จัดการ บ. Biowonder

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บ. Millinium Vision

กรรมการผู้จัดการ บ. Cal Holistic

กรรมการผู้จัดการ บ. เนเจอรัลกรีน คอนเซพท์

กรรมการ บ. ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวซศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

2532

2532

2538-2539

2540-2541

2541-2542

2543

2545-2547

2548 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

รางวัล

เครื่องราชนวัตกรชั้นอัศวิน จากราชวงศ์เบลเยี่ยม

เครื่องราชนวัตกรชั้นอัศวิน จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส (Federation Francaise des Inventeurs)

เครื่องราชนวัตกรชั้นอัศวิน จากรัฐบาลอังกฤษ

2016

2018

2019

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.