ด้วยมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินพระราชทานสมทบมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ จัดทำ “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” เพื่อสนองงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการเกษตรรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโนยายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนำกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา มาจัดเป็นกระบวนการบ่มเพาะที่สอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาทายาทเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาสให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวอย่างมั่นคง โดยโครงการประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

๒)โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการพัฒนายุวเกษตรกรนอกโรงเรียนเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน ชื่อกลุ่ม “ยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รวม ๑๙ คน กำหนดหลักสูตรอบรม เริ่มอบรมวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การปรับแนวคิด วิเคราะห์ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร วิธีการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร และการบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย การจัดการฟาร์ม การทำเกษตรผสมผสานในครัวเรือน การปลูกผักลอยฟ้าและผักไร้ดิน เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มยุวเกษตรกร ศอน.สามัคคี ได้ร่วมทำกิจกรรมการเกษตรของกลุ่ม เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกอ้อยคั้นน้ำ และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.