เกษตรฯ แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังช่วงแล้ง

รมว.เกษตรฯ ระบุภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร วอนเกษตรกรฟังคำแนะนำปลูกพืชใช้น้ำน้อย งดทำนาปรังในพื้นที่ ที่ไม่มีน้ำสนับสนุน

Read More

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.