กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วม

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายจำนวน ๘๐๐ คน ประกอบด้วย ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับเขต หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ชั้น 3)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Contact

Tel. 091-120-4757

Follow Us

Subscribe

Enter your email and we’ll send you latest information and plans.